Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit („Službene novine FBiH“, broj 87/20 od 02.12.2020), čija primjena počinje  od 01.01.2021. godine, svim poreznim obveznicima propisana je obveza da Prijavu poreza na dobit, Poreznu bilancu, prijave poreza po odbitku i drugu dokumentaciju propisanu Zakonom o porezu na dobit podnose elektronskim putem. 

Od 01.01.2021. godine svi porezni obveznici, koji su obvezni da podnesu porezne prijave propisane Zakonom o porezu na dobit, iste su dužni podnijeti Poreznoj upravi Federacije BiH isključivo elektronskim putem.

U vezi s navedenim, Porezna uprava obavještava porezne obveznike koji su registrirani za korištenje E-usluga nPIS-a da će Prijavu poreza na dobit od 01.01.2021. godine moći podnijeti elektronski s već postojećim pristupom E-uslugama, bez bilo kakvih dodatnih kontakata s Poreznom upravom.

Porezni obveznici koji nisu registrirani za korištenje E-usluga nPIS-a i koji nemaju važeći certifikat za pristup informacijskom sustavu Porezne uprave, trebaju se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave za registraciju i podnijeti uredno popunjenu i potpisanu: 

  1. Izjavu o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH (http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/IZJAVA_Inter.pdf) i
  2. Prijavu koja sadrži podatke o osobama ovlaštenim za korištenje usluge Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH (http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Porezni_obveznik_-Obveznik_uplate_doprinosa_Int.pdf).

Uputstvo za korištenje E-usluga nPIS-a nalazi se na web stranici Porezne uprave:

http://www.pufbih.ba, u dijelu: “E-USLUGE/SERVISI”, (link: http://www.pufbih.ba/v1/stranica/7).

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti putem:

  1. e- maila: puinfo@fpu.gov.ba;
  2. telefona koje možete pronaći na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu kontakti (link  http://www.pufbih.ba/v1/kontakti),
  3. za tehničku podršku u vezi preuzimanja certifikata na mail podrska@fpu.gov.ba

Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa, preporučujemo poreznim obveznicima da dokumentaciju za registraciju korištenja E-usluga dostave putem pošte na adrese nadležnih organizacijskih jedinica Porezne uprave Federacije BiH.

(Porezna uprava Federacije BiH)      

radio Vitez                                      

Komentari

komentara