Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o raspodjeli 14.474.000,00 KM iz proračuna institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom Covida-19, a koji će biti usmjereni za zdravstveni sektor u BiH. Sredstva će biti alocirana entitetima i Brčko distriktu BiH, i to Federaciji BiH s 10  županija 61 %, Republici Srpskoj 37 % i Brčko distriktu BiH 2 %. Vijeće ministara BiH osiguralo je ova sredstva za zdravstveni sektor u BiH vlastitim uštedama proračunskih sredstava, koja su sada preusmjerena za saniranje štete uzrokovane pandemijom Covida-19. PET MILIJUNA EURA GRANTA ZA SMANJENJE POSLJEDICA COVIDA-19 Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o grantu i Amandman 7. na Sporazum o financiranju od 27. 2. 2006. između KfW-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine u iznosu pet milijuna eura za smanjenje posljedica Covida-19 za mikro, mala i srednja poduzeća putem Europskog fonda za BiH. Prvi dio sporazuma odnosi se na financijsku potporu Savezne Republike Njemačke u vidu granta, vrijednog pet milijuna eura, namijenjenog suzbijanju posljedica Covida-19 za mala, srednja i mikropoduzeća i bit će uplaćena u Europski fond za Bosnu i Hercegovinu. Drugi dio predstavlja Amandman 7. na Sporazum o financiranju od 27. veljače 2006. između KfW-a i BiH, kojim se proširuje namjena sredstava Europskog fonda za kreditni program za smanjenje posljedica od Covida-19. Sredstva će biti dostupna malim i srednjim i mikropoduzećima, ali i privatnim domaćinstvima putem financijskih institucija u BiH (MKO i banaka). Također, Amandmanom 7. se produžava razdoblje u kojem KfW administrira udjelom BiH u Europskom fondu do 31. 12. 2030. godine. Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar financija i trezora. MATERIJALNI TROŠKOVI INSTITUCIJA BiH SMANJENI ZA OKO 9,9 MILIJUNA KM  Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće o izvršenju proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH za razdoblje I. – VI. 2020. godine, koji će Ministarstvo financija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH. Izvješće će biti  objavljeno na web-stranicama Vijeća ministara i Ministarstva financija i trezora BiH.  Ukupno ostvareni prihodi, financiranje i primici na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 472.096.710 KM i veći su za 3 % u odnosu na planirane. Rashodi i izdaci proračuni institucija BiH u prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 417.802.335 KM ili 91 % u odnosu na polovicu sredstava proračuna za 2019. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 59 % u odnosu na korigirani proračun, koji uključuje dodana namjenska sredstva. Podsjećamo da su i u prvom polugodištu 2020. godine, kao i u istom razdoblju prethodne godine, institucije BiH financirane na osnovi odluka o privremenom financiranju, jer nije bio usvojen proračun, te je proračunskim korisnicima na raspolaganju bila 1/2 sredstava planiranih u proračunskoj 2019. godini. Plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH ostale su na razini iz 2012. godine. Istovremeno su u ovom razdoblju smanjeni ukupni materijalni troškovi za oko 9,9 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najviše su smanjeni putni troškovi, i to za oko 3,9 milijuna KM ili 54 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Smanjeni su i troškovi nabave materijala za oko 1,3 milijuna  KM ili 13 % kao i izdaci za tekuće održavanje za oko jedan milijun KM ili 17 % u odnosu na prvo polugodište 2019. Istovremeno su smanjeni izdaci za usluge prijevoza i goriva za oko 0,7 milijuna KM te troškovi za telefonske i poštanske usluge za oko 0,3 milijuna KM  u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2020. godine povećani su izdaci osiguranja i bankarskih usluga za oko 13 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Sve dospjele obveze po osnovi vanjskog državnog duga izmirene su pravovremeno u ukupnom iznosu 360,39 milijuna KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 293,18  milijuna KM, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 67,21 milijun KM. ZA PROJEKT ŽELJEZNICA RS – REMONT I MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKE DIONICE ŠAMAC – DOBOJ – RJEČICA 40 MILIJUNA EURA ZAJMA Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora i imenovalo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt Željeznica RS – Remont i modernizacija željezničke dionice Šamac – Doboj – Rječica, vrijedan 40 milijuna eura. Rok otplate zajma je  l5 godina, uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice, s alokacijom na Republiku Srpsku. Cilj projekta je remont željezničkog koridora Vc kroz Republiku Srpsku i uključuje  remont pruge Šamac – Doboj – Rječica u ukupnoj dužini 99 km. Ukupna sredstva potrebna za financiranje cijele dionice pruge iznose oko 138 milijuna eura, od čega  se polovica sredstava namjerava osigurati iz grantova. 20 MILIJUNA EURA ZAJMA EIB-a ZA OBNOVU VOZNOG PARKA ZA JAVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA U KANTONU SARAJEVO Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora i imenovalo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB) za projekt Obnova voznog parka za javni linijski prijevoz putnika u Kantonu Sarajevo – II. faza, vrijedan 20 milijuna eura. Na ovaj način predviđena je obnova voznog parka i povećanje njegovog  kapaciteta radi  dovođenja na razinu koja će zadovoljiti stvarne potrebe korisnika i na taj način unaprijediti javni linijski prijevoz putnika u Kantonu Sarajevo. Rok otplate kredita je 25 godina, uključujući grejs period od pet godina, s alokacijom na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo.  Osim ovih sredstava EIB-a, predviđeno je sufinanciranje ovog projekta s 10 milijuna eura iz Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). PONOVLJENE TARIFNE KVOTE ŠEĆERA ZA PRERADU U BiH Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o ponavljanju količina tarifnih kvota u 2020. godini koje se odnose na uvoz 50.000 tona šećera od šećerne trske u čvrstom stanju i sirovog šećera za rafiniranje. U skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, Vijeće ministara je izašlo ususret zahtjevima domaćeg proizvođača koji će uvezeni šećer koristiti za preradu na kapacitetima instaliranim u Bosni i Hercegovini.  BiH I SRBIJA JAČAJU SURADNJU U OBLASTI INFORMACIJSKOG DRUŠTVA  Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o uzajamnom priznavanju kvalificiranih usluga povjerenja koje se pružaju u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji, čime će elektroničko poslovanje biti brže i efikasnije, a troškovi poslovanja tvrtki manji. Dvije države na ovaj način uzajamno priznaju kvalificirane usluge u skladu sa zakonom, i to kvalificirani elektronički potpis, pečat i žig, kao i odgovarajuće registre usluga,  čime se značajno unapređuje suradnja u oblasti informacijskog društva. Prijedlog osnova za zaključivanje ovog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i prometa. Inicijativu za zaključivanje sporazuma podnijelo je Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija Republike Srbije. ZA ODRŽAVANJE PET MOSTOVA NA GRANICI BiH I SRBIJE U SLJEDEĆIH PET GODINA OKO 4,2 MILIJUNA KM Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je  Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta održavanja i rekonstrukcije mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Višegodišnji projekt za razdoblje od 2021. do 2025. godine iznosi 4.205.035 KM  i odnosi se na održavanje pet mostova na medudržavnoj granici Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, i to: most preko rijeke Save – Sremska Rača/Rača (cestovni most); most preko rijeke Save – Sremska Rača/Rača (cestovno-željeznički most); most preko rijeke Uvac – Kapija 2 (ulaz u slobodnu zonu); most preko rijeke Uvac – most u Carevom polju; most preko rijeke Uvac – Uvac. U razdoblju od 2021. do 2024. godine na godišnjoj razini  iz proračuna institucija BiH bit će izdvajano po 850 000 KM, osim u 2025. godini kada je za ove namjene planirano  805.035,00 KM.  Republika Srbija je u skladu s ranije potpisanim sporazumom preuzela održavanje i rekonstrukciju preostalih šest mostova između dvije države. STVORENI UVJETI ZA PODJELU DONIRANE POMOĆI DRŽAVE KATAR Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u opremi i drugim sredstvima, a s ciljem ispravljanja greške u dijelu koji se odnosi na pomoć Vlade Države Katar.   Vlada Države Katar, putem svojega Veleposlanstva u BiH, krajem kolovoza ove godine potvrdila je da popisana količina donirane opreme koju je utvrdilo odgovarajuće povjerenstvo Ministarstva sigurnosti BiH odgovara količini opreme koju je isporučio donator. Na ovaj način otklonjen  je nerazmjer u količini opreme, zbog čega je izmijenjena odluka i stvoreni uvjeti da se rasporedi oprema, koja se sastoji od zaštitnih maski, rukavica, vizira, naočala i odijela nužnih u borbi protiv Covida-19.      MIGRANTSKA SITUACIJA Službi za poslove sa strancima u lipnju 2020. godine prijavljeno je ukupno 1.555 nezakonitih migranata, što je smanjenje za 26 % u odnosu na isti mjesec prethodne godine (2.109), ali je tri puta više nego u svibnju ove godine, kada je prijavljeno njih 514. Navodi se ovo u Informaciji Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za lipanj 2020. godine, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH i dostavit će je Predsjedništvu BiH. Dodaje se da je najviše prijavljenih nezakonitih migranata iz Afganistana (512), Pakistana (348), Bangladeša (255), Maroka (121) Iraka (93). U prvom polugodištu 2020. godine od ukupno 6.641 nezakonitog migranta prijavljenog Službi za poslove sa strancima namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je njih 5.207, od čega su 162 osobe podnijele zahtjev za azil. Državljani Iraka, Afganistana i Turske podnijeli su najveći broj zahtjeva za azil u BiH u tom razdoblju. Među ključnim izazovima u borbi protiv nezakonitih migracija i u idućem razdoblju su jačanje institucija BiH, prvenstveno Granične policije, onemogućavanje nezakonitih ulazaka na dijelovima na kojima je zabilježen najveći migracijski pritisak te kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje kapaciteta svih sigurnosnih agencija. Utvrđivanje identiteta nezakonitih migranata i zlouporaba sustava azila, kao i procesuiranje migranata koji su počinili prekršajna i kaznena djela, ključni su izazovi za iduće razdoblje. Bosna i Hercegovina ostaje posvećena jačanju suradnje s državama na zapadnobalkanskoj ruti, uz unapređenje bilateralne suradnje  institucija i agencija koje se bave migracijskim i sigurnosnim pitanjima BiH i država EU-a, kao i nastavku suradnje s međunarodnim agencijama.    Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o fiskalnoj održivosti za Bosnu i Hercegovinu, koju je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje. U Informaciji se navodi da razina javnog duga u BiH iznosi 33,4 % BDP-a, što znači da je održiv, a samim time i javne financije. Deficiti veći od 2 % BDP-a koji su bili prisutni do 2014. godine zamijenjeni su suficitima posljednjih godina te je i s tog stanovišta fiskalna politika BiH održiva. Ostvareni suficit i održiva razina javnog duga doveli su do još jednog povoljnog pokazatelja održivosti, a to su smanjene potrebe za financiranjem. U idućem razdoblju, od 2020. godine, za Bosnu i Hercegovinu, kao i za sve svjetske ekonomije, slijede izazovi, s obzirom na pad ekonomske aktivnosti, smanjenje u naplati prihoda i povećanje rashoda uslijed pandemije Covida-19. U PRVOJ POLOVICI 2020. DOŠLO DO SLABLJENJA EKONOMSKE AKTIVNOSTI Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za siječanj – lipanj 2020. godine u Bosni i Hercegovini, u kojoj se kaže da je došlo do slabljenja ekonomske aktivnosti. U Informaciji se navodi da je u prvoj polovici 2020. godine u BiH zabilježen pad industrijske proizvodnje za 9,1 %, pri čemu je pad izvozno orijentirane prerađivačke industrije iznosio 13 %. To je, u kombinaciji s efektom izuzetno oslabljenje izvozne tražnje uslijed totalnog lockdowna zbog pandemije Covida-19, dovelo do pada ukupne vanjskotrgovinske robne razmjene za oko 1/5, pri čemu su stope pada izvoza i uvoza bile 15,1 %, odnosno 18 %. Pad broja zaposlenih i iznosa plaća, smanjen priliv doznaka iz inozemstva, kao i pad prometa u okviru maloprodaje za 7,4 % te uvoza roba široke potrošnje od oko 15 % nedvojbeno ukazuju na drastičan pad privatne potrošnje u BiH u drugom kvartalu 2020. godine. Prihodi po osnovi PDV-a u ovom razdoblju su manji za 17,8 %, što ukazuje na pad privatne potrošnje u strukturi BDP-a. Bosna i Hercegovina bi u drugom kvartalu 2020. godine mogla zabilježiti značajan pad BDP-a, čak višu stopu pada u odnosu na globalnu financijsku krizu iz 2009. godine. Podaci iz domena javnih financija za prvo polugodište ove godine ukazuju na drastičan pad u prikupljanju javnih prihoda u BiH. Tako su ukupni javni prihodi smanjeni za oko 8 %, pri čemu su neizravni porezi smanjeni za 9,7 %, a izravni za 6 %. Novonastale okolnosti uslijed pandemije Covida-19 zahtijevale su pojačan angažman institucija u BiH kroz povećanje izdataka za zaštitu javnog zdravstva i saniranje ekonomskih posljedica krize, što će dovesti do povećanja javnih rashoda i javne potrošnje. Također, izvjesno je da će investicije zabilježiti pad, s obzirom na prisutnu neizvjesnost na tržištu, limitirane izvore financiranja i pesimistična očekivanja kada su u pitanju perspektive na domaćem i izvoznim tržištima. USVOJENO  IZVJEŠĆE O POČINJENIM TEŠKIM KAZNENIM DJELIMA U BiH ZA 2019. Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, usvojilo je Izvješće iz središnje baze podataka o počinjenim teškim kaznenim djelima u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, u kojem se navodi da je u izvještajnom razdoblju doneseno 477 presuda od kojih se kod 431 radi o kaznenim djelima u vezi sa zlouporabom opojnih droga. Kaznena djela zavedena u središnjoj bazi podataka odnose se na pravljenje i stavljanja u opticaj krivotvorenog novca, neovlaštenu proizvodnju, prerađivanje i prodaju opojnih droga i otrova, trgovinu bijelim robljem, proizvodnju i rasturanje pornografskih spisa i druga kaznena djela u pogledu kojih se međunarodnim ugovorima predviđa centralizacija podataka, u skladu s člankom 407. Zakona o kaznenom postupku BiH. U prošloj godini ukupno je dostavljeno 477 presuda protiv 545 osoba, od kojih su 263, odnosno 48 %, povratnici u vršenju kaznenih djela. Najveći broj (41 %) čine osobe životne dobi od 18 do 29 godina života, a slijede osobe od 30 do 39 godina (34 %). Oko 96 % osuđenih su muškog spola. Državljani BiH čine 89 % osuđenih (466 osoba), dvojno državljanstvo ima 48 osoba (8 %), a 10 osoba su državljani drugih država (tri Hrvatske, a sedam Srbije). PROVOĐENJE PROGRAMA EU „EUROPA ZA GRAĐANE 2014 . – 2020.“ Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće Ministarstva pravde BiH o provođenju  programa Europske unije „Europa za građane 2014. – 2020.“ za 2019. godinu. U okviru programa tri prijavitelja iz BiH su nositelji projekata ukupne vrijednosti 148.280 eura, dok 23 sudjeluju kao partneri u 19 projekata gdje su nositelji prijavitelji iz drugih zemalja. Sudjelovanje u Programu podrazumijeva plaćanje ulazne karte, koja za Bosnu i Hercegovinu iznosi 15.000 eura godišnje, a dio sredstava se pokriva iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), tako da je iz proračuna BiH u 2019. godini za te namjene uplaćeno 3.750 eura. Za istu svrhu u 2020. godini predviđeno je 4.500 eura iz proračuna BiH. Radi se o programu Europske unije kojim se potiče suradnja među građanima i njihovim organizacijama u zemljama članicama programa i pruža podrška, među ostalim, grupama građana, nevladinim organizacijama i jedinicama lokalne samouprave. PRODUŽEN ROK ZA ISPUNJENJE ZADATAKA  POVJERENSTVA ZA DRŽAVNU IMOVINU Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH u upravljanju državnom imovinom. Odlukom je preciziran novi rok za ispunjenje zadataka koji su dani u nadležnost Povjerenstva, i to do 31. ožujka 2021. godine. ZAKON O GRANIČNOJ KONTROLI USKLADITI  SA STANDARDIMA EU-a Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o osnivanju Radne skupine za izradu Zakona o graničnoj kontroli, s ciljem usklađivanja s europskim standardima u ovoj oblasti. U Radnu skupinu imenovani su predstavnici nadležnih državnih, entitetskih i tijela Brčko distrikta BiH, a rok za izradu ovog zakona je 31. 12. 2020. godine.

Izvor:Vecernji

Komentari

komentara