Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB je na svojoj 49. sjednici, održanoj jučer u Travniku, dala suglasnost na Mišljenje na Federalni Prednacrt Zakona o vijeću zaposlenika.

Razmatrajući i analizirajući tekst Prednacrta Zakona o vijeću zaposlenika, Ministarstvo gospodarstva KSB smatra da je predmetni Prednacrt Zakona nastavak dodatnog uređenja ove oblasti i podržava donošenje ovog propisa kao dijela reforme radnog zakonodavstva i usklađivanja propisa koji uređuje vijeće zaposlenika sa Zakonom o radu i drugim važećim propisima. Prednacrtom Zakona o vijeću zaposlenika nastoje se na sistematičniji način urediti uslovi i postupak za formiranje vijeća zaposlenika, detaljno je propisan postupak izbora članova vijeća zaposlenika, precizirani su rokovi za obvezne konzultacije vijeća zaposlenika, odnos vijeća i sindikata, prava članova vijeća, regulisanje upravnog i inspekcijskog nadzora i druga pitanja od značaja za formiranje i rad vijeća zaposlenika kod poslodavca.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB usvojila Izvještaj o izvršenju Proračuna KSB za razdoblje I.-XII. 2019. godine. Na temelju ostvarenog nivoa prihoda, primitaka i financiranja i ostvarenog nivoa rashoda i izdataka u izvršenju proračuna za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019. godine utvrđuje se višak prihoda nad rashodima (suficit). 

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB usvojila Izvještaje o provođenju preporuka Odjela za unutarnju reviziju Ministarstva financija. Odjel za unutarnju reviziju Ministarstva financija sačinio je devet izvještaja o praćenju provođenja preporuka koje su date proračunskim korisnicima u izvještajima o obavljenim revizijama u 2019. godini. Izvještaji o praćenju provođenja preporuka, sačinjeni u prvom polugodištu 2019. godine pripremljeni su za sljedeće revizije:
1. Revizija putnih troškova kod svih pravosudnih institucija KSB
2. Revizija Transfera – potpora općini Dobretići
3. Revizija građevina kod svih srednjih škola u KSB
4. Revizija građevina kod svih osnovnih škola u KSB
5. Revizija građevina kod svih ministarstava, uprava, upravnih organizacija i službi u KSB
6. Revizija građevina kod svih pravosudnih institucija KSB
7. Revizija motornih vozila kod Ministarstva unutarnjih poslova
8. Revizija motornih vozila kod svih proračunskih korisnika osim MUP-a


Usvojen je i Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za unutarnju reviziju Ministarstva financija. Odjel unutarnje revizije Ministarstva financija sačinio je dva konačna izvještaja proračunskih korisnika KSB koji su revidirani u prvom polugodištu 2020. godine i to:
– Revizija transfera za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u KSB za školsku 2019. / 2020. godinu kod Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
– Revizija subvencija za sudjelovanje na sajmovima i izložbama kod Ministarstva gospodarstva


Donesena je i Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu KSB za 2020. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Proračunu KSB za 2020. godinu između Kantonalnog tužiteljstva i Ministarstva pravosuđa i uprave. Sredstva u iznosu od 12.398,25 KM Kantonalnog tužiteljstva preraspodjeljuju se i dodjeljuju Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva gospodarstva donijela Odluku o izdvajanju sredstava pravnim i fizičkim osobama s pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti s pozicije “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19” u iznosu od 203,00 KM po uposlenom za subvencioniranje 50% najniže neto plaće za mjesec travanj i svibanj 2020. godine. Izdvojena sredstva iz ove odluke isplatit će se iz sredstava utvrđenih na poziciji “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19” Proračuna KSB za 2020. godinu, pravnim i fizičkim osobama s pravnim subjektivitetom koji su ostvarili pravo po javnom pozivu.
Ukupan broj pravnih i fizičkih osoba s pravnim subjektivitetom kojima se izdvajaju sredstva iznosi: 1.046.
Ukupan broj zaposlenih kod pravnih i fizičkih osoba s pravnim subjektivitetom, kojima se izdvajaju sredstva iznosi: 3.160
Ukupan iznos financijskih sredstava koja se izdvajaju po ovoj odluci iznosi: 862.547,00 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Tanji Jukić iz Novog Travnika, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Muhamedu Hodžiću iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Ivanu Ćosiću iz Busovače, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Nijazu Husiću iz Jajca, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Denisu Batiću iz Bugojna, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Mustafi Kovačeviću iz Travnika, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Zvonki Petroviću iz Viteza, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Dušici Marić iz Travnika, na ime podrške za liječenje.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluke o usvajanju izmjena Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2020. godini za epizootiološko područje KSB, zaštita zdravlja bilja u 2020. godini i način finansiranja mjera iz Proračuna KSB.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvaja se iznos od 990,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač-medvjed i isplatit će se na ime Hajrudina (Avde) Karadže iz Bugojna.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Pravilnika o pedagoškim mjerilima za srednje škole. Ovom odlukom Vlada KSB daje suglasnost na izmjene Poglavlja III. „broj učenika u odjelu, grupi te praktičnoj nastavi“ slovna oznaka A), redni broj 1. Pravilnika o pedagoškim mjerilima za srednje škola. Ovim izmjenama odobrava se srednjim školama KSB, u školskoj 2020./2021. godini, formiranje odjela i upis učenika u I. razred.
– Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Proračunom KSB za 2020.godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“, za mjesec svibanj i lipanj akademske 2019./20. godine u iznosu od 82.090,00 KM
– Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje osnovnih muzičkih škola u 2020. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSBB za 2020.godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola kojima je osnivač Kanton “, u iznosu od 166.666,66 KM za mjesec srpanj i kolovoz 2020. godine.
Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB je donijela Odluku o izdvajanju sredstava s pozicije “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za podršku skijalištima i razvoju turizma”, Proračuna KSB za 2020. godinu, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Turističkoj zajednici KSB. Sredstva iz ove odluke isplatit će se za sufinanciranje nabavke i implementacije Sustava za prijavu i odjavu turista v 2.0.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava za pomoć u radu udruženja branitelja u iznosu 75.000,00 KM, planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu, na poziciji Tekući transferi neprofitnim organizacijama-udruženjima branitelja.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada KSB je donijela Odluku o raspodjeli zaštitne opreme. Na osnovu iskazanih potreba od strane medicinskih ustanova – bolnica i zavoda na području KSB, te u skladu s rasporednim nalogom dostavljenim od strane Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB vrši se raspodjela dijela zaštitne opreme bolnicama i domovima zdravlja (maski, zaštitnih rukavica, zaštitnih odjela, itd.)

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB dala suglasnost na potpisivanje kolektivnih ugovora za oblast zdravstva na području KSB. Dana je saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva na području KSB i Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavca i radnika – doktora medicine i stomatologije KSB na period od tri mjeseca (od 1.7.2020.g. do 30.9.2020.g.).

Dane su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog istog Ministarstva:
– Suglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za održavanje RIS i PACS sistema, a za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 38.462,00 KM.
– Suglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za održavanje Centralnog Laboratorijskog Informacijskog sistema (LIS) za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 89.774,00 KM.

Komentari

komentara